Tájékoztatás a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítványokról

  nyomtatási kép
Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal
9915 Nádasd, Kossuth L. u. 101.
Tel.: 06/94/524-014
nadasdkj@t-online.hu

DARABOSHEGY HALOGY HEGYHÁTHODÁSZ HEGYHÁTSÁL KATAFA NÁDASD SZŐCE

Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal 9915 Nádasd, Kossuth u. 101.

Tel.: 94/524-014
nadasdkj@t-online.hu

Tájékoztatás a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó
kedvezmények igénybevételéhez szükséges hatósági
bizonyítványokról

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.)
Korm. rendelet 2022. szeptember 9. napján megjelent módosítása a jegyzők hatáskörébe
utalta a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó rezsikedvezmények igénybevételéhez
szükséges, lakás rendeltetési egységek számát igazoló hatósági bizonyítványok
kiállítását.
Milyen ingatlanra kérhető hatósági bizonyítvány?
A hatósági bizonyítvány csak a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő
ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló lakás rendeltetési egység esetében
kérhető, ezért fontos tisztában lenni azzal is, hogy mi tekinthető önálló rendeltetési
egységnek, illetve mi minősül lakásnak.
Az alábbiakban röviden ismertetjük az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait (105. §) és
fogalom-meghatározását (1. melléklet 95. pont).
 Az önálló rendeltetési egység meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas
helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös
közlekedőből nyíló önálló bejárata van.
 A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek
lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke),
egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit
(előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra,
gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen
tegyék lehetővé a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását, a főzést,
mosogatást és az étkezést, a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot, az
életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl.
élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló
berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és
sporteszközöknek az elhelyezése).
 A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű,
fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m 2 hasznos alapterületű
helyisége, amely lehetővé teszi a pihenést és az otthoni tevékenységek folytatását – kivéve
a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést – és az azokhoz kapcsolódó berendezések
elhelyezését.
 A 30 m 2 -t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos
alapterületének legalább 16 m 2 -nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba alapterületébe nem
számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész
hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.
 A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének
megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.

Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal
9915 Nádasd, Kossuth L. u. 101.
Tel.: 06/94/524-014
nadasdkj@t-online.hu

DARABOSHEGY HALOGY HEGYHÁTHODÁSZ HEGYHÁTSÁL KATAFA NÁDASD SZŐCE

Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal 9915 Nádasd, Kossuth u. 101.

Tel.: 94/524-014
nadasdkj@t-online.hu

Milyen módon nyújtható be a hatósági bizonyítvány iránti kérelem?
A kérelmek papír alapon személyesen vagy postai úton (9915 Nádasd, Kossuth út 101.),
illetve elektronikus úton ügyfélkapun keresztül nyújthatók be, és a kérelmező vagy
képviselője azonosításához szükséges adatokon és elérhetőségeken túl tartalmazniuk kell
a kérelmezett hatósági bizonyítvány tárgyát képező ingatlan címét és helyrajzi számát, a
társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon meglévő az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
105. §-a szerinti lakás rendeltetési egységek számára vonatkozó nyilatkozatot, továbbá a
kért hatósági bizonyítvány felhasználásának célját (családi fogyasztói közösségekre
vonatkozó kedvezmény igénybevétele).
A kérelmező címe mellett javasoljuk telefonos és/vagy e-mail elérhetőségének
megjelölését is, hogy felmerülő kérdés esetén, illetve a helyszíni szemle időpontjának
egyeztetése érdekében munkatársaink felvehessék a kapcsolatot.
A kérelem benyújtásához javasoljuk a mellékelt formanyomtatvány használatát.

Figyelemfelhívás

A kormányrendelet 7/A. §-ában leírtak alapján a hatósági bizonyítvány csak a családi
fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmény igénybevétele céljából használható fel,
valamint a ténylegesen kialakult állapotot igazolja. Ebből következően az igazolás nem
alkalmas lakásmegosztás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére, és nem jogosítja fel a
kérelmezőt építési tevékenység végzésére vagy rendeltetésváltoztatásra.
A jogosulatlanul igénybe vett kedvezmény jogkövetkezményekkel jár, valamint komoly
többletköltségeket eredményez:
A jogszabály rögzíti, hogy a lakossági fogyasztó a kedvezményes többletmennyiség
igénybevétele céljából – büntetőjogi és kártérítési felelőssége vállalásával – benyújtja a
hatósági bizonyítványt az egyetemes szolgáltató részére. Ha az egyetemes szolgáltató azt
észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági
bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság
felé jelzi. Ha az ellenőrzés azzal az eredménnyel zárul, hogy a hatósági bizonyítványban
foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az
ingatlanon belül, az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul
vette igénybe a kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás
rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában. Ebben az esetben a jogosulatlanul
igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a versenypiaci költségeket
tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

Nádasd, 2022. 09. 27.

Némethné Bokor Renáta
jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző


HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IRÁNTI KÉRELEM

Alulírott
Név:
Lakcím:
E-mail, telefonszám*:
az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII.21.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: 259/2022. R.) 7/A §-alapján kérem hatósági bizonyítvány kiállítását a
családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények igénybevétele céljából az alábbi
ingatlanra vonatkozóan:
Érintett ingatlan címe:
Érintett ingatlan helyrajzi száma:
Nyilatkozom, hogy a fenti társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon az
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rend. (a
továbbiakban: OTÉK) 105.§-a** szerinti meglévő lakás önálló rendeltetési egységek***
száma:…………….. db
Igazoló iratok, mellékletek felsorolása (amennyiben rendelkezésre állnak):
Kelt: Nádasd, ……….. év …………………...... hónap …………….. nap

aláírás (kérelmező)
*: a gördülékeny ügyintézést (pl. helyszíni szemle egyeztetése) segíti
**: OTÉK 105. §
„(1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek
lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi
helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér,
belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra,
háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé  
a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl.
élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló
berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és
sporteszközöknek az elhelyezése).
(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű,
fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű
helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását
- kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó
berendezések elhelyezését.
(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos
alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti
alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség,
helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.
(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének
megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.”
***: OTÉK 1. melléklet 95. pont

2

„Önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas
helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös
közlekedőből nyíló önálló bejárata van.”
Figyelemfelhívás:
259/2022. R. 7/A. §
„[…]
(2) Az (1) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja. Az
eljáró hatóság az ingatlanra esetlegesen jogszabályban meghatározott, a rendeltetési egységek
számára vagy funkciójára vonatkozó korlátozást nem veszi figyelembe. Az eljáró hatóság a
hatósági bizonyítvány kiadása során az építmény jogszerű használatát vélelmezi.
(3) Az e § szerinti hatósági bizonyítvány csak az e § szerinti kedvezmény igénybevétele céljából
használható fel. Az erre vonatkozó figyelemfelhívást a hatósági bizonyítvány tartalmazza.
[…]
(6) A lakossági fogyasztó az (5) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes többletmennyiség
igénybevétele céljából – büntetőjogi és kártérítési felelőssége vállalásával – benyújtja az (1)
bekezdés szerinti hatósági bizonyítványt az egyetemes szolgáltató részére. Az egyetemes
szolgáltató az (5) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes mennyiséget a nyilatkozat
benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazza, a 9. §-ban foglaltakra figyelemmel
időarányosan.
(7) Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma
nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása
érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.
[…]
(11) Ha a (7)-(9) bekezdés alapján indult eljárás azzal az eredménnyel zárul, hogy a hatósági
bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység
található az ingatlanon belül, az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó
jogosulatlanul vette igénybe az (5) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes
többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete
vonatkozásában. Ebben az esetben a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt
földgáz mennyiséget az 5. § (2) bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár
másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni”
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 64. §
„[…]
(2) Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot
valótlanul állít vagy elhallgat […], eljárási bírsággal sújtható.
[…]”

3

Az adatkezelés célja: az adatkezelés a 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A.§ (1) bekezdésében
meghatározott, a települési önkormányzat jegyzője által történő hatósági bizonyítvány kiállítása
céljából történik.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges és a 259/2022. (VII. 21.) Korm.
rendelet 7/A.§) előírásain alapul.
A kezelt adatok köre: a kérelemben szereplő adattartalom szerint.
Az adatkezelés időtartama: a személyes adatokat is tartalmazó iratokat, dokumentumokat az
önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet
szerint legfeljebb 15 évig kezeljük, illetve őrizhetjük meg.
Az adatkezelés címzettjei, az adatok továbbítása: A kérelem tartalmát az ügyintézéshez, eljáráshoz
kapcsolódóan illetékes felettes szervek, eljáró hatóságok, továbbá az elektronikus ügyintézés
keretében az információátadásban címzett szervek, illetve a közigazgatási feladatok ellátásához,
valamint a vezetett nyilvántartásokhoz kapcsolódó központi, illetve statisztikai adatszolgáltatások
címzettjei számára továbbíthatjuk.
Az adatkezeléssel, valamint az ahhoz fűződő jogaival kapcsolatban bármikor kérhet tájékoztatást
alábbi elérhetőségeinken:
Adatkezelő megnevezése: Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal
Postai címe: 9915 Nádasd, Kossuth út 101.
E-mail címe: nadasdkj@t-online.hu
Telefonszáma: +36 94 514 014
Adatvédelmi tisztviselő neve: HANGANOV Kft.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo@hanganov.hu
Bármikor kérelmezheti továbbá az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint tiltakozhat azok kezelése ellen.
Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, alábbi
elérhetőségein:
Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefonszám: +3613911400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu
Személyes adatainak védelme érdekében bírósághoz is fordulhat, amely esetben a bíróság soron
kívül jár el. Keresetét az Ön döntése alapján lakóhelye (állandó lakcím) vagy tartózkodási helye
(ideiglenes lakcím) szerint illetékes törvényszéknél nyújthatja be.

4

Hegyhátsál

a község honlapja

Elérhetőség