LAKOSSÁGI BARNAKŐSZÉN IGÉNYLÉS FELMÉRÉSE

  nyomtatási kép
HEGYHÁTSÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

9915 Hegyhátsál, Fő u. 54.
Tel: 30/960-14-51
E-mail: hegyhatsal@gmail.com

LAKOSSÁGI BARNAKŐSZÉN IGÉNYLÉS FELMÉRÉSE
A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg
mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra
is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.
Az önkormányzatok közreműködését kérte a Belügyminisztérium a lakosság részéről
jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében. A településen élő, barnakőszén-
tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosság részére lehetőséget biztosítanak a
várhatóan felhasznált barnakőszén igény bejelentésére, mázsában kifejezve. (A 2022/2023.
évi fűtési szezonra vonatkozóan.)
Lakossági bejelentés feltételei:
- háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
- egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy
bejelentett lakóhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
- egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő
fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet
Hozzájárulás szükséges, hogy az igénylés során személyes adatait az önkormányzat
kezelhesse.
Felhívjuk figyelmüket, hogy csak a 2022. szeptember 29-én 16:00 óráig beérkezett
igényeket tudjuk továbbítani. A mennyiséget mázsában kifejezve kérjük megadni!
Az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent
későbbi automatikus támogatást!
Az igényfelmérő adatlapot a Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatalban (9915 Nádasd,
Kossuth u. 101.) lehet kérni és leadni.
Hegyhátsál, 2022 szeptember 22.

Tisztelettel

Horváth Magdolna sk.
polgármester


BARNAKŐSZÉN-TŰZELŐANYAG FELMÉRÉS

Igénylő neve: ________________________________________________________________

Igénylő lakóhelyének címe: _____________________________________________________

Széntüzelésre alkalmas fűzőberendezéssel: rendelkezem / nem rendelkezem (megfelelő rész aláhúzandó)

A 2022/2023. évi fűtési szezonban várhatóan felhasználásra kerülő barnakőszén-tüzelőanyag mennyisége:   _____________ mázsa

 

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS

Alulírott ___________________________________ (nyilatkozatot kitöltő neve) egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az igényfelmérés során megadott személyes adataimat a Hegyhátsál Községi Önkormányzat, mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ b), illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában előírtak szerint önkéntes hozzájárulásom alapján kezelje, s ennek keretében a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztály részére a https://ebr42.gov.hu honlapon keresztül továbbítsa a barnakőszén igényfelmérés összesítése végett.

Nyilatkozom, hogy az adatkezelésről megfelelő tájékoztatásban részesültem, továbbá tudomásul veszem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban bármikor kérhetek tájékoztatást, valamint jelen hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom és kérhetem az adataim törlését az adatkezelő elérhetőségeire küldött nyilatkozattal.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatkezelés célja: a települési önkormányzat a barnakőszén igények előzetes felmérése céljából  kezeli a személyes adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az igényfelmérésre jelentkező önkéntes hozzájárulásán alapul.

A kezelt adatok köre:

A kérelmező:

·         neve,

·         születési hely, idő,

·         kapcsolattartási adatok,

·         háztartás címe,

·         háztartásban élők száma,

·         széntüzelésű kazán megléte,

·         a háztartás által várhatóan felhasználásra kerülő barnakőszén mennyiségének meghatározása (mázsa).

 

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatokat az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendeletben foglaltak szerint kezeljük. Az önkéntes hozzájárulás alapján kezelt adatok törlésének időpontja az érintett ezen irányú kérelmét követően haladéktalanul történik.

Az adatkezelés címzettjei, az adatok továbbítása: A kérelmek tartalmát összesítve a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztály számára a https://ebr42.gov.hu honlapon keresztül küldjük be.

Az adatkezeléssel, valamint az ahhoz fűződő jogaival kapcsolatban bármikor kérhet tájékoztatást alábbi elérhetőségeinken:

Adatkezelő megnevezése:

Hegyhátsál Községi Önkormányzat

Postai címe:

9915 Hegyhátsál, Fő út 54.

E-mail címe:

hegyhatsal@gmail.com

Telefonszáma:

+ 36 30 960 1451

Adatvédelmi tisztviselő neve:

HANGANOV Kft.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

dpo@hanganov.hu

 

Bármikor kérelmezheti továbbá az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint tiltakozhat azok kezelése ellen.

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, alábbi elérhetőségein:

Hivatalos név:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postai cím:

1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefonszám:

+3613911400

E-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal:

www.naih.hu

 

Személyes adatainak védelme érdekében bírósághoz is fordulhat, amely esetben a bíróság soron kívül jár el. Keresetét az Ön döntése alapján lakóhelye (állandó lakcím) vagy tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerint illetékes törvényszéknél nyújthatja be.

 

Kelt: _______________, ____________ év _______ hó _______ nap

 

_________________________

kérelmező aláírása

Hegyhátsál

a község honlapja

Elérhetőség